Szkoła Podstawowa w Szczeglinie

25 września 2013 20:33

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Misją Szkoły Podstawowej w Szczeglinie jest KSZTAŁTOWANIE CHAREKTERÓW

 Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust I.

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17)


WIZJA ABSOLWENTA

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEGLINIE W ZAKRESIE:


Rozwoju intelektualnego:

 • Planuje działania i przewiduje ich efekty
 • Jest dociekliwy, korzysta z różnych źródeł informacji
 • Potrafi twórczo myśleć
 • Zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania
 • Umie organizować pracę własną i zespołową
 • Jest przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum

Rozwoju emocjonalnego:

 • Potrafi dokonać samooceny
 • Poszukuje dobra, prawdy i piękna w świecie
 • Stara się akceptować siebie
 • Potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych
 • Zna i przestrzega zasady moralne
 • Zna swoje prawa i potrafi z nich korzystać
 • Potrafi określać i wyrażać w sposób asertywny swoje emocje

Rozwoju zdrowotnego:

 • Dba o zdrowie swoje i swoich rówieśników
 • Potrafi dbać o stan środowiska przyrodniczego
 • Aktywnie spędza wolny czas
 • Zna zagrożenia związane z nałogami
 • Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny pracy

Rozwoju społecznego:

 • Identyfikuje się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną
 • Potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny
 • Zna swój region i kultywuje tradycje narodowe i rodzinne
 • Dostrzega potrzeby własne i innych ludzi
 • Jest tolerancyjny
 • Umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej
 • Potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

Absolwent posiada następujące cechy charakteru:

 •   Odpowiedzialność
 •   Uczciwość
 •   Opanowanie
 •   Prawdomówność
 •   Tolerancja
 •   Rozwaga
 •   Koleżeńskość

 WZÓR WYCHOWAWCYto każdy pracownik szkoły;

 • jest życzliwy;
 • jest sprzymierzeńcem młodych;
 • jest wymagający;
 • buduje relacje przyjaźni z wychowankami;
 • jest współtwórcą rodzinnej atmosfery w szkole;
 • w sytuacjach trudnych jest wyrozumiały;
 • często indywidualnie rozmawia;
 • troszczy się o solidne przygotowanie do życia młodego człowieka;
 • dba o własny wizerunek.
 • nieustannie pogłębia swoją wiedzę

 Wychowawca klasy

 Jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowawczy powierzonych mu wychowanków.

 • prowadzi lekcje wychowawcze według wcześniej przygotowanego i przedstawionego w każdym roku do akceptacji dyrekcji planu wychowawcy klasowego, który składa do 15 września; program ten powinien korelować z założeniami wychowawczymi programu wychowawczego szkoły
 • na bieżąco obserwuje i kontroluje postęp wychowawczy, dydaktyczny oraz absencje na zajęciach lekcyjnych, w razie niepokojów wchodzi natychmiast w bezpośredni kontakt z rodzicami;
 • troszczy się o poprawność prowadzenia dziennika klasowego oraz wyznacza w każdym tygodniu dyżurnych klasowych;
 • na początku każdego roku szkolnego w czasie pierwszej lekcji wychowawczej przedstawia uczniom zasady BHP szkoły oraz obowiązki wynikające ze statutu szkoły bądź szkolnego systemu oceniania, a także przypomina o obowiązkach;
 • na początku każdego roku szkolnego dba o wybór Samorządu Klasowego;
 • jest otwarty na propozycje wychowanków, bierze udział w wyjazdach klasowych;
  słucha rad i dostosowuje swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą do wskazówek nadzoru oraz zaleceń PPP;
 • współdziała z rodzicami ucznia oraz z pozostałymi nauczycielami, aby zapewnić odpowiednie warunki nauki i rozwoju ucznia;
 • wraz z uczniami swojej klasy dba o estetykę swojej sali lekcyjnej,
  przygotowuje z uczniami według grafiku imprezy szkolne i okolicznościowe akademie szkolne;
 • prowadzi kontrolę obecności rodziców na zebraniach i wywiadówkach, jest partnerem każdego rodzica

Nauczyciel przedmiotu

 • Jest wychowawcą;
 • realizując podstawy programowe, ze szczególną odpowiedzialnością, troszczy się, aby wybierane podręczniki były zgodne z podstawą programową
 • istotne problemy rozwiązuje samodzielnie, przy większym problemie zgłasza je jak najszybciej wychowawcy;
 • uczestniczy w uroczystościach szkolnych;
 • dba w sposób przemyślany o prowadzenie ciekawie zajęć dydaktycznych;
 • włącza się aktywnie w realizację poszczególnych zakresów wychowawczych Szkoły.

CELE WYCHOWAWCZE

 

·         Kształtowanie charakterów uczniów

·         Rozwój sfery intelektualnej, emocjonalnej i społecznej uczniów.

·         Uaktywnienie w pracy wychowawczej rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

·         Wypracowanie form jednolitych oddziaływań rodziców i szkoły.

·         Stworzenie warunków do samodzielnego podejmowania decyzji i zadań w życiu społecznym i publicznym.

·         Wdrażanie do przyjmowania odpowiedzialności za własny rozwój intelektualny i wybór drogi życiowej.

·         Podejmowanie zadań zmierzających do ukształtowania człowieka postępującego zgodnie z zasadami życia społecznego i kulturalnego.

·         Stworzenie warunków do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnymZADANIA WYCHOWAWCZE

SFERA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 • wdrażanie do systematycznej pracy umysłowej
 • umiejętność logicznego, precyzyjnego wypowiadania się
 • umiejętność poszukiwania informacji
 • poznanie swoich uzdolnień i rozszerzenie zainteresowań
 • kształtowanie i doskonalenie sposobów uczenia się i przyswajania wiedzy
 • kształtowanie cech charakteru ustalonych na spotkaniach z rodzicami

Formy realizacji: na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych metodami aktywnymi, na kołach zainteresowań, w pracy indywidualnej ucznia, udział w konkursach, turniejach.

SFERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 • dzielenie się wrażeniami i przeżyciami
 • umiejętność przezwyciężania porażek
 • rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron
 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej, gotowość do poświęceń
 • umiejętność oceny własnych zachowań oraz opanowywanie emocji
 • umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
 • myślenie wartościujące i refleksyjne
 • zdolność do pozytywnego kontaktu z drugim człowiekiem (więzi koleżeńskie, przyjaźnie)
 • kształtowanie umiejętności pracy nad sobą i swoim charakterem

Formy realizacji:
W czasie godzin wychowawczych, w rozmowach nauczyciela z uczniem, w pracach typu organizacyjnego, w działalności samorządowej uczniów, podczas zajęć kulturalnych i rozrywkowych, w koleżeństwie i przyjaźni.

SFERA ROZWOJU ZDROWOTNEGO

 • dbałość o higienę ciała i stroju
 • dbałość o higienę pracy umysłowej
 • profilaktyka zdrowia
 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • właściwe odżywianie się, higiena spożywania posiłków
 • bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas zabaw, wypoczynku letniego
 • znajomość substancji szkodliwych dla zdrowia i skutków ich oddziaływania
 • pedagogizacja rodziców
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoje zdrowie

Formy realizacji:

Podczas spotkań z lekarzem, pielęgniarką, prelegentami, policjantem, na każdej lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji w-f i godziny wychowawczej, w trakcie gier, na zajęciach pozalekcyjnych, na wycieczkach, zebraniach z rodzicami

SFERA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 • kształcenie prawidłowych zasad obowiązujących w relacjach z człowiekiem
 • kształcenie umiejętności pielęgnowania i kultywowania tradycji rodzinnych
 • prawidłowe funkcjonowanie w społeczności szkolnej i klasowej
 • kształtowanie prospołecznych cech charakteru

Formy realizacji:

 • imprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodzin uczniów
 • zajęcia integracyjne zespołu klasowego, imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe konkursy artystyczne i wiedzowe, wycieczki, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone metodami aktywnymi
 • uroczystości szkolne z okazji świąt narodowych
 • udział w działalności samorządowej, akcjach proekologicznych

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja jednostki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2013 20:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: drdudek
Ilość wyświetleń: 766
25 września 2013 20:33 (drdudek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl